Buitengebied zoekt Bewoners ondersteunt mensen die ‘nieuw’ gebruik van erven en boerderijen willen maken.

Hoe?

Om een mooi idee voor elkaar te krijgen is een be­hoor­lijke klus. Buiten­gebied zoekt Bewoners kan je daarin op meer­dere ma­nieren onder­steunen. Veel werk en in­span­ning zal je natuur­lijk zelf moe­ten doen, maar het is fijn als je over­zicht hebt over wat je te doen staat. En een des­kundig klankbord!
Om:

  • Je ideeën uit te werken tot bijzondere en toch haalbare plannen, ook wat betreft regelgeving.
  • Mensen te zoeken en vinden met wie je je plannen wilt realiseren.
  • Een plek te vinden die bij je plannen en mogelijkheden past.

Onze ondersteuning bestaat uit:

Informatie

Over diverse onder­wer­pen hebben we informatie ver­za­meld.
Alles is gratis te down­loaden en te ge­brui­ken.

Onderwerpen:

Kosten: geen

Voorlichtings bijeenkomsten

Met regelmaat organi­seren we bij­een­komsten voor ieder die meer wil we­ten over de kan­sen in ons bui­ten­gebied. Soms over een spe­ci­fiek on­der­werp, soms voor een be­paa­lde groep of buurt, maar ook om in­spira­tie op te doen.

Zie agenda.

 

Kosten: geen

 

Advies

Er komt een mo­ment dat je be­hoefte krijgt om vrij­uit en ver­trouwe­lijk jouw plan­nen en mo­gelijk­heden te be­spre­ken. Het team van Buiten­gebied zoekt Be­woners is be­hoorlijk des­kundig en kan goed luisteren. In een ad­vies­gesprek gaan we graag met je in ge­sprek en helpen je een stap verder.

Aanvragen? Klik hier.

Kosten: geen t/m 5 gesprekken

Boer zoekt Buur

Bij dit deel­project staat de boer cen­traal, even­als ver­trouwelijk­heid. Het begint altijd met een ad­vies­ge­sprek, vrij­blij­vend en ver­trouwelijk. We bespre­ken de wensen en mo­gelijk­heden. Als daar uit­komt dat je (jullie) in­teresse hebben dan doen we een voor­stel voor ver­volg.

Be­hoefte aan een ge­sprek: klik hier.

Kosten: geen

Koppelen van mensen die samen iets willen

Veel plannen gaan uit van een erf de­len met meer men­sen. Het kan dus zijn dat je op zoek bent naar mo­ge­lijke mede­be­wo­ners. Ook kan je al een groe­pje hebben maar je zoekt meer mensen. Ook kan een erf­eige­naar of boer willen blijven wo­nen op het erf maar op zoek zijn naar de juis­te nieuwe ‘buren’. In alle ge­vallen maat­werk. Bij Buiten­gebied zoekt Be­wo­ners kan je je in­schrijven voor ‘matching.

Meer weten: klik hier.

Kosten: geen